นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.cont-reading.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายเว็บไซต์ของบริษัท ในการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ได้แก่

  • ชื่อ (Name)
  • ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address)
  • รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code)
  • หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
  • อีเมล์แอดเดรส (Email Address)

ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าของบริษัทฯนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การจัดส่งสินค้า การพัฒนาประสิทธิภาพการขาย การบริการแจ้งข่าวสารและข้อเสนอพิเศษต่างๆ  ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท บันลือบุ๊คส์ และบริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้น (เครือบันลือ กรุ๊ป)

2. บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น

3. ในกรณีที่บริษัทได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรม เป็นต้น  บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของบริษัท

การใช้คุกกี้(Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทส่ง ไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ บริษัท จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น  จึงได้จัดให้มีช่องทางการสี่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้า รหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL/TLS) protocol เป็นต้น

สิทธิในการควบคมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว สิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้  บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอีเมล์แอดเดรส (Email Address)